Tiếng Anh Văn 9 Unit 9 A Closer Look 1 Unit 9 Lớp 9 English In The World

A. Not as good at a language as you used to lớn be because you have not used it for a long time

B. Able to lớn speak two languages equally well because you learned them as a child

C. Know just enough of a language for simple communication

D. Learn a language by practising it, rather than by learning it in a class

E. Able to lớn speak, read or write a language easily, quickly, và well

F. To lớn a degree that is fairly good, but not very good

Lời giải đưa ra tiết:

1-b

2-e

3-a

4-d

5-f

6-c

1. Bilingual – able khổng lồ speak two languages equally well because you learned them as a child

(song ngữ - tài năng nói hai ngôn từ tốt tương đồng vì chúng ta được học tập từ bé)

2. Fluent – able lớn speak, read or write a language easily, quickly and well

(lưu loát - năng lực nói, đọc, viết một ngữ điệu một giải pháp dễ dàng, nhanh và tốt)

3. Rusty – not as good at a language as you used to lớn be because you have not used it for a long time

(phai mờ - không giỏi về một ngôn ngữ nào kia như bạn đã từng có lần vì dường như không sử dụng vào một thời hạn dài)

4. Pick up a language – learn a language by practicing it, rather than by learning it in a class

(học lỏm một ngữ điệu - học một ngôn ngữ bằng cách thực hành nó thay do học bên trên lớp)

5. Reasonably – to a degree that is fairly good, but not very good

(vừa cần - tại một mức độ nào đó khá xuất sắc nhưng không giỏi lắm)

6. Get by in a language – know just enough of a language for simple communication

(biết sơ sơ - biết toàn vẹn một ngữ điệu để tiếp xúc đơn giản)


Bài 2 a


Video chỉ dẫn giải


2.a Choose the correct words in the following phrases about language learning.

Bạn đang xem: Anh văn 9 unit 9 a closer look 1

(Chọn đúng từ trong những cụm từ dưới đây về việc học ngôn ngữ.) 

 

1. Be bilingual in/at the language (thành nhuần nhuyễn 2 sản phẩm tiếng)

 

2. Be reasonably good on/at the language

 

3. Can get to/by in the language

 

4. Be fluent at/in the language

 

5. Can"t speak a word of/with the language

 

6. Can speak the language, but it"s a lot/bit rusty

 

7. Pick up/off a bit of the language on holiday

Lời giải chi tiết:

2. At3. By4. In
5. Of6. Bit7. Up

2. be reasonably good at the language (giỏi về ngôn ngữ)

3. can get by in the language (có thể dìm diện bằng ngôn ngữ)

4. be fluent in the language (thành thành thục ngôn ngữ)

5. can"t speak a word of the language (không thể nói nổi một tự của ngôn ngữ)

6. can speak the language, but it"s a bit rusty (có thể nói ngôn từ đó, tuy vậy bị quên một chút)

7. pick up a bit of the language on holiday (học lỏm một ngôn ngữ vào trong ngày nghỉ)


Bài 2 b

2.b. Choose phrases from 2a khổng lồ make sentences about yourself or people you know.

(Chọn các từ từ bài 2.a để xong xuôi các câu về phiên bản thân mình hoặc bạn mà bạn biết.)

I picked up a bit of bầu on holiday in Phuket. I can say "sawadeeka", which means "hello".

(Tôi học được một không nhiều tiếng Thái trong kỳ du lịch ở Phuket. Tôi có thể nói rằng "sawadeeka", tức là "xin chào".)

Lời giải chi tiết:

- I can"t speak a word of Korean.

(Tôi không thể nói một từ nào tiếng Hàn cả.)

- My brother can speak Japanese, but it"s a bit rusty.

(Anh tôi nói theo cách khác tiếng Nhật, tuy vậy bị quên một ít bởi lâu không dùng đến.)


Bài 3 a


Video trả lời giải


3.a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B lớn make expressions about language learning. 

(Nối các từ, các từ trong cột A với những từ, các từ trong cột B để tạo nên cách trình bày về bài toán học ngôn ngữ.)

A

B

1. Know what a

2. Have

3. Make

4. Guess

5. Imitate

6. Translate from

7. Correct a

8. Look up a word

A. Other speakers

B. The meaning of a word

C. Your first language

D. Mistake

E. Word means

F. In a dictionary

G. Mistakes

H. An accent

Lời giải đưa ra tiết:

1 - e

2 - h

3 - g

4 - b

5 - a

6 - c

7 - d

8 - f 

1. know what a word means (biết 1 từ tức là gì)

2. have an accent (có chất giọng)

3. make mistakes (gây ra lỗi)

4. Guess the meaning of a word (đoán nghĩa của từ)

5. imitate other speakers (mô phỏng những người nói khác)

6. translate from your first language (dịch trường đoản cú tiếng mẹ đẻ của bạn)

7. correct a mistake (sửa 1 lỗi sai)

8. look up a word in a dictionary (tra 1 từ vào từ điển)


Bài 3 b

3.b. Fill the blanks with the verbs in the box.

(Điền vào ô trống với những động từ vào khung.)

guess know have make translate correct imitate look up

If you don"t (1) _______ what a word means, try to lớn (2) _______ the meaning, or (3) _______ the word in your dictionary. All foreign speakers (4) _______ an accent, but that doesn"t matter. Lớn make your pronunciation better, listen to English speakers và try to (5) _______ them. Don"t worry if you (6) _______ mistakes or don"t try lớn (7) _______ a mistake – that"s normal! It"s often useful to (8) _______ words from one language to lớn the other, but it"s best when you can start to think in the new language.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Know

2. Guess

3. Look up

4. Have

5. Imitate

6. Make

7. Correct

8. Translate

If you don’t (1) know what a word means, try lớn (2) guess the meaning, or (3) look up the word in your dictionary. All foreign speakers (4) have an accent, but that doesn’t matter. Lớn make your pronunciation better, listen lớn English speakers và try to lớn (5) imitate them. Don’t worry if you (6) make mistakes or don’t try to lớn (7) correct a mistake – that’s normal! It’s often useful to (8) translate words from one language khổng lồ the other, but it’s best when you can start to think in the new language.

Tạm dịch:

Nếu bạn ngần ngừ một từ tức là gì, hãy cố gắng đoán nghĩa của nó, hoặc tra tự điển. Tất toàn bộ cơ thể nước ngoài đều có giọng đặc thù nhưng đó chưa hẳn là vấn đề. Để phân phát âm giỏi hơn tuyệt nghe người Anh nói cùng mô rộp theo họ. Đừng lo ngại nếu chúng ta mắc lỗi sai với đứng gắng sửa nó, câu hỏi đó là bình thường. Rất có ích khi dịch trường đoản cú một ngôn từ sang ngôn ngữ khác, nhưng mà cách rất tốt là hãy suy nghĩ về một ngôn từ mới.


4. Listen and repeat, paying attention to the tones of the underlined words in each conversation.

(Nghe với đọc lại, chăm chú đến tông giọng của rất nhiều từ gạch chân trong những đoạn hội thoại.)

1. A: I’d like some oranges, please.

(Làm ơn cho tôi một không nhiều cam.)

B: But we don’t have any oranges ⤻.

(Nhưng công ty chúng tôi không có quả cam nào.)

2. A: What would you like, sir?

(Thưa ông, ông hy vọng gì?)

B: I’d like some oranges ↷.

(Tôi ước ao một không nhiều cam.)

3. A: I’ll come here tomorrow.

(Tôi sẽ tới đây vào ngày mai.)

B: But our cửa hàng is closed tomorrow ⤻.

(Nhưng shop của cửa hàng chúng tôi ngày mai đóng góp cửa.)

4.

Xem thêm: Cách khôi phục tin nhắn zalo trên máy tính, laptop ít ai biết

A: When is your shop closed?

(Khi nào cửa hàng của chúng ta đóng cửa?)

B: It is closed tomorrow ↷.

(Nó được ngừng hoạt động vào ngày mai.)


bài bác 5


Video lí giải giải


5. Listen lớn the conversation. Do you think the voice goes up or down at the end of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 end of each line.

(Nghe đoạn hội thoại. Bạn có nghĩ là giọng nói tăng trưởng hoặc trở xuống tại cuối mỗi câu trang bị hai? Vẽ mũi tên tương xứng tại cuối mỗi dòng.) 

1. A: Tom found a watch on the street.

(Tom search thấy một chiếc đồng hồ thời trang trên đường.)

B: No. He found a wallet on the street ⤻.

(Không. Anh ấy kiếm tìm thấy một mẫu ví bên trên phố.)

2. A: Where did Tom find this watch?

(Tom tìm kiếm thấy chiếc đồng hồ này nghỉ ngơi đâu?)

B: He found it on the street ↷.

(Anh ấy tìm kiếm thấy nó trên phố phố.)

3. A: Let’s have some coffee.

  (Chúng ta hãy uống cà phê.)

B: But I don’t lượt thích coffee ⤻.

(Nhưng tôi không phù hợp cà phê.)

4. A: Let’s have a drink. What would you like?

(Chúng ta hãy uống gì đó. Bạn muốn gì?)

B: I’d like some coffee ↷.

(Tôi mong muốn uống cà phê.)

5. A: This hat is nice.

(Mũ này thiệt đẹp.)

B: I know it’s nice, but it’s expensive ↷.

(Tôi biết nó đẹp, mà lại nó mắc tiền.)

6. A: This bed is big.

(Giường này to.)

B: I know it’s big but that one’s bigger ⤻.

(Tôi biết nó bự nhưng cái kia mập hơn.)


bài bác 6


Video trả lời giải


6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the end of each line. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Đọc đoạn hội thoại. Giọng nói có đi lên hoặc đi xuống một trong những từ gạch men chân? Vẽ mũi tên cân xứng tại cuối từng dòng. Kế tiếp nghe, kiểm tra và hiểu lại.) 

Phần A closer look 1 để giúp bạn học tập ôn tập từ vựng sẽ học và phương pháp lên xuống giọng cuối mỗi câu vào giao giờ đồng hồ Anh ngữ mỗi ngày theo chủ đề: English in the world (Tiếng Anh trên thay giới.) nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


4. Listen và repeat, paying attention lớn the tones of the underlined words in each conversation 5. Listen khổng lồ the conversations. Vị you think the voice goes up or down at the end of each second sentence 6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words
*

A closer look 1 - Unit 9: English in the World

Vocabulary

1. Match the words/phrases in cloumn A with the definitions in column B. (Nối những từ, cụm từ vào cột A với những định nghĩa trong cột B.)

Giải:

bilingual – able lớn speak two languages equally well because you learned them as a child. (song ngữ = năng lực nói hai ngữ điệu tốt như nhau vì bạn được học tập từ bé.)fluent – able to speak, read or write a language easily, quickly & well. (lưu loát = tài năng nói, đọc, viết một ngôn từ một phương pháp dễ dàng, cấp tốc và tốt.)Rusty – not as good at a language as you used to be because you have not used it for a long time. (phai mờ= không xuất sắc về một ngữ điệu nào đó như bạn đã có lần vì dường như không sử dụng trong một thời gian dài.)Pick up a language – learn a language by practicing it, rather than by learning it in a class. (học lỏm một ngôn từ = học một ngôn ngữ bằng phương pháp thực hành nó thay vày học trên lớp.)Reasonably – lớn a degree that is fairly good, but not very good. (vừa đề nghị = ở 1 mức độ nào đó khá giỏi nhưng không giỏi lắm.)Get by in a language – know just enough of a language for simple communication. (biết sơ sơ = biết toàn vẹn một ngôn từ để giao tiếp đơn giản.)

2.a Choose the correct words in the following phrases about language learning. (Chọn đúng từ trong các cụm từ dưới đây về việc học ngôn ngữ.)

Giải:

be bilingualin the language. (Nói được hai thứ tiếng.)be reasonably goodatthe language (Giỏi vừa đề xuất ngôn ngữ.)can get byin the language (Biết sơ sơ ngôn ngữ)be fluent inthe language (Thành thạo ngôn ngữ)can"t speak a wordof the language (Không thể nói nổi một từ bỏ của ngôn ngữ)can speak the language, but it"s a bitrusty (Có thể nói ngôn từ đó, mà lại nó có một ít mờ nhạt)pickup a bit of the language on holiday (Học lỏm một ngôn ngữ vào ngày nghỉ)

2.b Choose phrases from 2a to lớn make sentences about yourself or people you know. (Chọn cụm từ trong bài 2.a to để ngừng các câu về phiên bản thân mình hoặc bạn mà chúng ta biết)

Giải:

I am bilingual in Vietnamese and English. I am reasonably good at English & fluent in Vietnamese. I picked up a bit of Chinese on holiday last year.

3.a Match the words/phrases in the column A with the words/phrases in the column B to lớn make expressions about language learning. (Nối những từ, nhiều từ trong cột A với các từ, cùm từ vào cột B để khiến cho cách trình diễn về việc học ngôn ngữ.)

Giải:

Know what a word means. (biết 1 từ tức là gì)Have an accent. (có hóa học giọng)Make mistakes. (gây ra lỗi)Guess the meaning of a word. (đoán nghĩa của từ)Imitate other speakers. (mô phỏng những người nói khác)Translate from your first language. (dịch trường đoản cú tiếng bà bầu để của bạn)Correct a mistake. (sửa 1 lỗi sai)Look up a word in a dictionary. (tra 1 từ trong từ điển)

2.b Fill the blanks with the verbs in the box. (Điền vào ô trống với những động từ trong khung.)

Giải:

knowguesslook uphaveimitatemakecorrecttranslate

Bài dịch đoạn văn:

Nếu bạn chần chờ một từ tức là gì nỗ lực đoán nghĩa của nó, hoặc tra từ bỏ điển. Tất cả người nước ngoài đều có giọng đặc thù nhưng đó không hẳn là vấn đề. Để phạt âm giỏi hơn giỏi nghe tín đồ Anh nói cùng mô bỏng theo họ. Đừng lo lắng nếu chúng ta mắc lỗi sai với đứng cầm sửa nó, bài toán đó là bình thường. Rất có lợi khi dịch tự một ngữ điệu sang ngữ điệu khác, nhưng lại cách cực tốt là hãy nghĩ về về một ngôn từ mới.

Pronunciation

4. Listen & repeat, paying attention tothe tones of the underlined words in eachconversation. (Nghe với đọc lại, để ý đến tông giọng của rất nhiều từ gạch chân trong những đoạn hội thoại.)

Giải:

1.

A: I"d lượt thích some oranges, please. (Mình ao ước một vài trái cam)B: But we don"t have anyoranges. (Nhưng chúng tớ không có quả cam như thế nào cả.) => lên giọng

2.

A: What would you like, sir? (Thưa ngài, ngài bắt buộc gì?)B: I"d lượt thích someoranges. (Tôi hy vọng một vài quả cam.) => xuống giọng

3.

A: I"ll come here tomorrow. (Tôi sẽ đến đó vào ngày mai.)B: But our siêu thị is closedtomorrow. (Nhưng shop sẽ tạm dừng hoạt động vào ngày mai) => lên giọng

4.

A: When is your cửa hàng closed? (Khi nào cửa hàng của người tiêu dùng đóng cửa)B: It is closedtomorrow. (Nó sẽ đóng cửa vào ngày mai) => xuống giọng

5. Listen to the conversations. Do you think the voice goes up or down at the end of each second sentence? Draw a suitable arrow at 1 over of each line. (Nghe đoạn hội thoại. Các bạn có nghĩ là lên giọng hoặc xuống giọng tại cuối từng câu lắp thêm hai? vẽ mũi tên tương xứng tại cuối mỗi dòng.)

Giải:

1.

A: Tom found a watch on the street. (Tom đã tìm thấy một chiếc đồng hồ trên phố)B: No. He found a wallet on the street. (Không. Anh ấy tìm kiếm thấy một cái ví) => lên giọng

2.

A: Where did Tom find this watch? (Tom vẫn tìm thấy đồng hồ ở đâu?)B: He found it on the street. (Anh ấy kiếm tìm thấy nó bên trên phố) => xuống giọng

3.

A: Let"s have some coffee. (Hãy uống một chút coffe nào)B: But I don"t like coffee. (Nhưng mình không say mê cà phê.) => lên giọng

4.

A: Let"s have a drink. What would you like? (Đi uống gì đấy đi. Cậu mong mỏi uống gì?)B: I"d like some coffee. (Mình mong muốn cà phê) => xuống giọng

5.

A: This hat is nice. (cái mũ này đẹp mắt thật)B: I know it"s nice, but it"s expensive. (Đẹp thật, nhưng mà đắt quá) => xuống giọng

6.

A:This bed is big. (cái nệm to quá)B: I know it"s big but that one"s bigger. (To thật nhưng đặc điểm này còn to lớn hơn) => lên giọng

6. Read the conversation. Does the voice go up or down on the underlined words? Draw a suitable arrow at the kết thúc of each line. Then listen, check and repeat. (Đọc đoạn hội thoại. Giọng nói tăng trưởng hoặc đi xuống giữa những từ gạch chân? vẽ mũi tên phù hợp tại cuối từng dòng. Tiếp đến nghe, kiểm tra và phát âm lại.)

Giải:

A: What make of TV shall we buy? (Chúng ta đã mua ti vi hãng gì)B: Let"s get the
Samsung. (Hãy download hang Samsung) => (xuống giọng)A: I think we should get the Sony. It"s really nice. (Tôi nghĩ họ sẽ đem của hang Sony.)B: (trying lớn persuade A to lớn buy a Samsung) But the Samsung isnicer. => (lên giọng) ((người B cố gắng thuyết phục A cài tivi Samsung) (Nhưng truyền hình Samsung rất đẹp hơn.))A: But the Sony has a guarantee. (Nhưng truyền hình Sony sẽ sở hữu bảo hành)B: They both have aguarantee. (Cả hai đều phải sở hữu bảo hành) => (lên giọng)A: How much is the Sony? (Ti vi sony bao nhiêu tiền)B: It"s$600. (600 đô) => (xuống giọng)A: It"s tooexpensive. (nó quá đắt) => (xuống giọng)B: I know it"s expensive, but it"s of betterquality. (Tôi biết nó đắt, nhưng chất lượng tốt hơn.) => (lên giọng)A: (trying to persuade B khổng lồ buy a Sony) They"re both of good quality. (Cả nhì đề có chất lượng tốt.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.