ĐỀ THI TIẾNG ANH KÌ 2 LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT 2023, ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi giờ Anh 3Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 - Chân trời sáng tạo
Top 10 Đề thi giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, phần dưới đây liệt kê vị trí cao nhất 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì hai năm 2023 sách new Kết nối học thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family và Friends), i
Learn Smart Start có đáp án, cực tiếp giáp đề thi thiết yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn tập và đạt hiệu quả cao trong các bài thi môn giờ Anh lớp 1.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh kì 2 lớp 3


Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Global success
Xem demo Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family và Friends
Xem test Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Explore Our World
Xem demo Đề HK2 tiếng Anh 3 i
Learn Smart Start

Chỉ từ bỏ 100k sở hữu trọn bộ đề thi giờ Anh lớp 3 Cuối kì 2 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có giải mã chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ ợt chỉnh sửa:


Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 Family và Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 i
Learn Smart Start

Bộ đề thi giờ Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)


Xem thử Đề HK2 giờ Anh 3 Global success
Xem demo Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family và Friends
Xem test Đề HK2 tiếng Anh 3 Explore Our World
Xem demo Đề HK2 tiếng Anh 3 i
Learn Smart Start

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 2 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

1. Listen và tick.

*

*


2. Look, listen and write.

*

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.


3. Read và circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read và complete.

three dog have birds và has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars và (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits & four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking và answering questions about the job of a family member

2. Asking & answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering & accepting ordeclining food or drinks

6. Asking & answeringquestions about whatsomeone would lượt thích to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking & answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 35 phút

(không kể thời hạn phát đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

*

II. Look và write

*

III. Write the words correctly

*

IV. Circle the correct word

*

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi Cuối kì 2 i
Learn Smart Start

Môn: tiếng Anh lớp 3

Năm học 2022 - 2023

Thời gian làm cho bài: ... Phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Read và match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What vì chưng you want to lớn eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you like some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How vị I get to lớn the lake?

h. I’m going to the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai"s house

There are five rooms in my house. There"s one kitchen and one big living room. There"s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There"s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There"s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. Rooms in Mai"s house.

2. There are three …………………….

3. Mai"s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let"s eat! Here, have some pizza. And you don"t have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don"t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don"t have any food. Here, have some fish balls. It"s nice to lớn share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It"s nice to lớn share. True False

IV. Reorder the words.

1. Và / thunder / There"s / lightning

……………………………………………………………..

Xem thêm: Top 18 Món Đặc Sản Bến Tre Ngon Không Thể Cưỡng, Top 18 Món Đặc Sản Nổi Tiếng Nhất Tại Bến Tre

2. The /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. Some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. In/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. Can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. To/ I"m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen & write Y (Yes) or N (No).

*

2. Listen and tick.

*

*

3. Look, read & put a tick (V) or cross (X).

*

*

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ và me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem test Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Global success
Xem test Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Family and Friends
Xem thử Đề HK2 giờ đồng hồ Anh 3 Explore Our World
Xem demo Đề HK2 giờ Anh 3 i
Learn Smart Start


Đã có phầm mềm Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên apk và i
OS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi giờ Việt 3 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.

Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, phần sau đây liệt kê top 10 Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 có đáp án, rất liền kề với đề thi chủ yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này để giúp các em học tập cùng đạt công dụng cao trong những kì thi vào lớp 3 môn tiếng Anh.


2 2. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 tất cả đáp án tiên tiến nhất 2023 đề số 1: 3 3. Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 có đáp án mới nhất 2023 đề số 2:

1. Làm sao để đạt điểm cao tiếng Anh?

– học hỏi từ những sai lạc của chủ yếu bạn

Bí quyết lấy điểm 10 đầu tiên công ty chúng tôi muốn chúng ta nắm vững sẽ là “learning from your own error”. Cách thức học này chưa bao giờ lỗi thời khi tham gia học từ bao gồm sai lầm của chính bản thân mình luôn khiến cho bạn được “nhớ” các hơn.

Cách học của người tiêu dùng để đạt 9, 10 điểm là thi demo chỉ để phát hiện lỗi sai nhằm từ kia học tập nghiêm túc, coi kia là kinh nghiệm tay nghề để đi thi thật và không khi nào mắc lỗi vậy nên nữa. Hãy luôn nhớ rằng: “Thi thử các bạn làm sai bao nhiêu phần – có tác dụng đúng bao nhiêu phần vào 60 phút của bài thi thật”.

– thực hiện học bí quyết quãng

Bí quyết đạt điểm 10 môn Anh mà chúng ta nên bỏ túi ngay sẽ là học ngắt quãng.

Phương pháp này được áp dụng dựa trên hiệu ứng phá vỡ trọng tâm lý. Bằng cách tăng khoảng thời hạn giữa các lần ôn tập, lượng thông tin và kỹ năng cần ghi nhớ. Mục đích của cách thức này là nâng cấp và nâng cấp khả năng ghi nhớ thông tin, con kiến thức. Hoàn toàn có thể nhớ thọ một lượng phệ thông tin, con kiến thức. Tức là ngay khi bộ não sắp quên điều gì đó, bọn họ sẽ coi lại và học lại điều đó.

2. Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 tất cả đáp án tiên tiến nhất 2023 đề số 1:

2.1. Đề bài:

1. Listen and tick.

*
*
*
*
*
*
*

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ & me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

5. Let’s talk.

1. Asking & answering questions about the age of a family member

2. Asking & answering questions about the location of a room in a house

3. Describing things in a room

4. Offering & accepting or declining food or drinks

5. Asking và answering questions about pets

6. Talking about someone’s toys

7. Talking about what someone is doing

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather like in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. Rainy

B. Sunny

C. Stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.


A. Doing

B. Playing

C. Flying

4. Where are they playing football?

They are playing football _____________________.

A. On the beach

B. In the field

C. In the school yard

5. He is ____________ lớn music

A. Listening

B. Reading

C. Watching

III. Read và write


live

for

flying kites

windy

park

from


Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho chi Minh city. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.

Xem đáp án

IV. Reorder the words khổng lồ have correct sentences

1. Weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________

2. Do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. Are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________

Wags và Penny played together. They played hide-and-seek on Sunday. Penny hid under the bed. Wag hid behind the plant. On Monday they dug holes in the yard. Penny hid a bone. Wags dug up some flowers. They played with balls on Tuesday. Penny chased her ball. Wags chewed his ball lớn bits. The dog played tug the next day.

Fill in the circle next lớn the correct answer

1. What vì the dogs vì chưng first? A. They play tug

B. They dig holes in the yard

C. They play hide-and-seek

2. What vày the dogs vì on Wednesday? A. They play tug

B. They play with balls

C. They rest

3. What does Wags vì before he chews up his ball? A. He hides a bone

B. He digs up some flowers

C. He plays tag

5. Đề thi giờ Anh lớp 3 kì 2 đề số 4:

I. Read and match


1. What’s the weather like?

A. I like dolls

2. What is he doing?

B. It’s sunny

3. Vị you lượt thích trucks?

C. I have five cars

4. What toys vì chưng you like?

D. He’s flying a kite

5. How many cars bởi vì you have?

E. No, I don’t. I don’t like trucks


II. Choose the best answer

1. ______________ are they doing?

A. When

B. What

C. When

2. What’s the weather like in Hue today?

It’s nice. It’s ______________.

A. Rainy

B. Sunny

C. Stormy

3. Some of the boys are _____________ basketball in the playground.

A. Doing

B. Playing

C. Flying

4. Where are they playing football?


They are playing football _____________________.

A. On the beach

B. In the field

C. In the school yard

5. He is ____________ to music

A. Listening

B. Reading

C. Watching

III. Read & write


live

for

flying kites

windy

park

from


Hi, my name is Kate. I (1) ______________ in Ho đưa ra Minh city. It’s (2) ______________ (3) ______________ Hanoi.

Today, the weather is (4) ______________. I’m (5) ______________ in the (6) ______________.

Xem đáp án

IV. Reorder the words to have correct sentences

1. Weather/ is/ like/ What/ the/ ?/

_____________________________________________

2. Do/ toys/ like/ What/ you/ ?/

_____________________________________________

3. Are/ What/ doing/ you/ ?/

_____________________________________________

4. Are/ posters/ there/ any/ ?/

_____________________________________________

5. Một số đề phát âm hiểu:

Wags and Penny played together. They played hide-and-seek on Sunday. Penny hid under the bed. Wag hid behind the plant. On Monday they dug holes in the yard. Penny hid a bone. Wags dug up some flowers. They played with balls on Tuesday. Penny chased her ball. Wags chewed his ball khổng lồ bits. The dog played tug the next day.

Fill in the circle next to the correct answer

1. What vày the dogs vì chưng first? A. They play tug

B. They dig holes in the yard

C. They play hide-and-seek

2. What vị the dogs vì chưng on Wednesday? A. They play tug

B. They play with balls

C. They rest

3. What does Wags bởi before he chews up his ball? A. He hides a bone

B. He digs up some flowers

C. He plays tag

Reading 2

The teacher rings a bell. Ben knows what that bell means. It is story time! Ben knows what to lớn do. He takes three big steps to lớn the rug. He plops down, và he crosses his legs. Then he places his hands in his lap. Ben smiles at his teacher. He is ready for a story. Ben thinks story time is the best time.

Fill in the circle next to lớn the correct answer


1. Who rings a bell? A. Ben

B. A teacher

C. A friend

2. What does the bell mean? A. It is time to eat

B. It is time lớn play

C. It is time for a story

3. What is the first thing Ben does when he hears the bell? A. Ben sits on the rug

B. Ben smiles at his teacher

C. Ben walks lớn the rug

Reading 3

The spider wants food. She likes to lớn eat bugs. So she makes a trap. The spider spins a sticky web. Round và round she goes. Up and down she goes. Then she waits. The website is hard for bugs khổng lồ see. Whap! A bug flies into the web. The web shakes when the bug lands. The bug is stuck.

Fill in the circle next lớn the correct answer

1. What will probably happen next? A. The spider will let the bug go

B. The bug will fly away

C. The spider will eat the bug

2. Why does a spider spin a web? A. To lớn make a home

B. Khổng lồ trap bugs

C. To play with bugs

3. What will a spider probably bởi vì if a big storm blows down her web? A. She will spin a new web

B. She will go to lớn sleep

C. She will eat plants

Reading 4

Snails live on land & in water. A snail’s body is soft. It has a head & one long foot. The foot makes a trail of smile. A snail moves by gliding along on the slime. It can even crawl upside down on its smile. All snails have hard shells, too. A snail can pull its toàn thân inside its shell. Then the snail’s soft body toàn thân is safe.

Fill in the circle next lớn the correct answer

1. What is the story about? A. Where snails live

B. The way snails move

C. Some facts about snails

2. Where bởi vì snails live? A. In space

B. In water & on lan

C. On land only

3. What is true about snails? A. Snails can crawl upside down

B. Snails have two feet

C. Snails have hard bodies

6. Ma trận đề thi tiếng Anh lớp 3:

Kỹ năng Nhiệm vụ tiến công giá/ kỹ năng cần tấn công giá Mức/ điểm

Tổng số câu , số điểm, tỉ lệ thành phần %
M1 M2 M3 M4

Listening

5pts =50%

1. Listen và circle

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm
2. Listen và tick 0,25đ

(1câu)

0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1câu)

4 câu = 1 điểm
3. Listen & number

(4 câu)

4 câu = 1 điểm
4. Listen & complete 0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading

1,5pts = 15%

5. Read và tick (v) or (x)

0, 5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm
6. Read and write Yes/No 0,5đ

(2 câu)

0,25đ

(1 câu)

0,25đ

(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Writing

1,5pts = 15%

7. Look and write the words in order.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm
8. Fill in the gaps

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking

2pt = 20%

– Respond the questions of teacher.

(4 câu)

8 câu= 2 điểm

– Discribe the pictures in sts’ book by answering questions of teacher.

0,5đ

(2 câu)

0,5đ

(2 câu)

Tổng số câu 40 câu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.