Nghị Định 20/2022 /nđ - Thông Tin Văn Bản Số: 20/2022/nđ

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 20/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 mon 3 năm 2022


NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM năm ngoái CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC trong HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ giải pháp Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 mon 6 năm 2015; biện pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của cơ chế Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chế độ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sale bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; hình thức sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, hình thức Sở hữu trí óc ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ cách thức Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phương tiện Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định bảo đảm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bạn đang xem: Nghị định 20/2022

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quy định bảo đảm bắt buộc trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 3 như sau:

“c) Đối với bảo hiểm bắt buộc cho tất cả những người lao động xây dựng trên công trường, bảo hiểm bắt buộc nhiệm vụ dân sự so với bên sản phẩm ba: tổn phí bảo hiểm được xem vào túi tiền sản xuất tởm doanh”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Công trình, hạng mục dự án công trình có tác động lớn cho an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể một số nội dung về thống trị dự án đầu tư xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, sửa chữa (nếu có)”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Nhà thầu xây đắp xây dựng phải mua bảo đảm bắt buộc cho những người lao động xây dựng trên công trường thi công và bảo đảm bắt buộc nhiệm vụ dân sự đối với bên trang bị ba”.

4. Bổ sung cập nhật khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“4. Thời hạn bảo đảm bắt buộc nhiệm vụ dân sự đối với bên thứ bố là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày ban đầu đến ngày ngừng thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng sản xuất và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm”.

5. Bổ sung điểm d vào sau cùng điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:

“d) Đối với bảo hiểm bắt buộc nhiệm vụ dân sự đối với bên sản phẩm công nghệ ba: công ty bảo hiểm triển khai trách nhiệm bồi hoàn cho công ty thầu thiết kế xây dựng đa số khoản tiền mà theo hiện tượng của quy định nhà thầu thi công xây dựng có trọng trách bồi hay cho mặt thứ ba so với những thiệt hại ngoài hợp đồng về mức độ khỏe, tính mạng, gia sản phát sinh trực tiếp trong vượt trình kiến tạo xây dựng và chi phí pháp lý có tương quan (nếu có) trực thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác tại thích hợp đồng bảo hiểm”.

6. Bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 2 Điều 6 như sau:

“e) Tổn thất theo tập quán quốc tế do những bên tham gia bảo đảm thỏa thuận áp dụng nếu tập tiệm đó ko trái với lao lý Việt Nam”.

7. Bổ sung cập nhật khoản 4 vào sau cùng khoản 3 Điều 10 như sau:

“4. Đối với bảo hiểm bắt buộc trọng trách dân sự so với bên máy ba:

a) Số tiền bảo hiểm tối thiểu so với thiệt sợ hãi về sức khỏe, tính mạng là một trong trăm (100) triệu vnd cho một bạn trong một vụ và giới hạn max số vụ tổn thất.

b) Số tiền bảo đảm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và giá thành pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:

- Đối với công trình xây dựng có quý hiếm dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo đảm tối thiểu đối với thiệt hại về gia tài và chi tiêu pháp lý có tương quan (nếu có) là 10% quý giá công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và giới hạn max số vụ tổn thất.

- Đối với dự án công trình có cực hiếm từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt sợ hãi về tài sản và giá cả pháp lý có tương quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho tất cả thời hạn bảo đảm và giới hạn max số vụ tổn thất”.

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Ban hành quy tắc, điều khoản bảo hiểm, mức mức giá bảo hiểm đối với các thành phầm bảo hiểm đề nghị sau:

a) bảo đảm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng;

b) bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm công việc và nghề nghiệp tư vấn chi tiêu xây dựng;

c) bảo hiểm bắt buộc cho tất cả những người lao động thi công trên công trường;

d) bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên vật dụng ba”.

Xem thêm: Top 10 App Nhận Kim Cương Miễn Phí Trong Free Fire 2023, App Nhận Kim Cương Miễn Phí Trong Free Fire

Điều 2. huỷ bỏ khoản 6 Điều 3 với khoản 1 Điều 18 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm năm ngoái của chính phủ quy định bảo đảm bắt buộc trong hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Những hợp đồng bảo hiểm bắt buộc vào hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng, đúng theo đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự so với bên thứ cha đã giao kết trước thời gian ngày Nghị định này có hiệu lực được thường xuyên thực hiện theo quy định pháp luật tại thời gian giao phối hợp đồng bảo hiểm. Trường hòa hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung cập nhật được chế độ tại Nghị định này thì tiến hành theo nguyên tắc tại Nghị định này.

3. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc tw và các đối tượng người sử dụng áp dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban tính toán tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban tw Mặt trận đất nước Việt Nam; - cơ sở trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2).

function t
S() x=new Date(); x.set
Time(x.get
Time()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function d
T() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(o
T)+""); t
P.inner
Text=eval(o
T); set
Timeout("d
T()",1000); var d
N=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),m
N=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,o
T="d
NS().get
Day()>+", "+t
S().get
Date()+"/"+m
NS().get
Month()>+"/"+y2(t
S().get
Year())+"-"+t
S().get
Hours()+":"+t
S().get
Minutes()+" "+k()"; d
T();

Tin tức sự kiện


GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
ĐTTM-CHUYỂN ĐỔI SỐ
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Phòng cháy, chữa trị cháy
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
DỊCHVỤ CÔNG TRỰCTUYẾN
QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG VĂN BẢN
DOANH NGHIỆP
LIÊN KẾT WEB
website liên kết tp hcm city web quận 1 Quận 2 q3 Quận 4 quận 5 Quận 6 q.7 Quận 8 Quận 9 quận 10 Quận 11 q12 Quận Bình Tân Quận q.bình thạnh Quận gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện huyện bình chánh Huyện phải Giờ thị xã Củ bỏ ra Huyện Hóc Môn Huyện đơn vị Bè


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


SỐ LƯỢT tróc nã CẬP


3
6
2
6
9
1
2
0
Phổ biến luật pháp 25 Tháng cha 2022 3:00:00 CH

 

(Trước đây, theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 119/2015/NĐ-CP thì mặt nhận thầu new có nhiệm vụ tham gia bảo hiểm nhiệm vụ dân sự với mặt thứ ba).

Ngoài ra, nguyên tắc số tiền bảo hiểm tối thiểu khi thực hiện trách nhiệm dân sự với mặt thứ tía như sau:

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt sợ hãi về mức độ khỏe, tính mạng là 1 trong những trăm (100) triệu đồng cho một bạn trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về gia tài và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác minh như sau:

+ Đối với dự án công trình có quý hiếm dưới 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về gia sản và giá thành pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% quý giá công trình cho cả thời hạn bảo đảm và giới hạn max số vụ tổn thất.

+ Đối với công trình xây dựng có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên, số tiền bảo đảm tối thiểu đối với thiệt sợ hãi về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 (một trăm) tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Phòng bốn pháp

 


Số lượt fan xem: 473
*
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.