SOẠN ANH 8 UNIT 12 A CLOSER LOOK 2, A CLOSER LOOK 2

Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là các bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick sẽ thấy gì. Kế tiếp tường thuật thắc mắc của người chúng ta và câu trả lời của Nick cho lớp.


may & might: review

1. Use may/ might to lớn fill each of the blank. 

(Sử dụng may/ might để điền vào mỗi khoảng tầm trống.)

1. You _______ have a little difficulty driving at night.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 12 a closer look 2

2. I _______ have an allergy lớn shrimp. I have never tried it.

3. We _______ go lớn London for a holiday, if we can still afford it.

4. The examiner says we _______ leave when we"ve finished.

5. I don"t know, but I _______ go khổng lồ the lecture about UFOs.

6. Students _______ only borrow four books at a time.

7. There _______ be life on other planets.

8. Students over fifteen _______ bring a phone lớn school.

Lời giải đưa ra tiết:

1. May / might2. May/might3. May/might4. May
5. May/might6. May7. May/ might8. May

1. You may/ might have a little difficulty driving at night.

(Bạn có lẽ rằng có khó khăn một chút trong việc lái xe buổi tối nay.)

2. I may/might have an allergy to shrimp. I have never tried it.

(Tôi chắc rằng có dị ứng với tôm. Tôi chưa khi nào thử nó.)

3. We may/might go lớn London for a holiday, if we can still afford it.

(Chúng ta chắc hẳn rằng sẽ đi Luân Đôn nghỉ lễ, nếu bọn họ vẫn đủ tiền để thanh toán.)

4. The examiner says we may leave when we’re finished.

(Những bạn kiểm tra nói rằng chúng tôi chắc rằng sẽ tách đi khi chúng tôi có tác dụng xong.)

5. I don’t know, but I may/might go khổng lồ the lecture about UFOs.

(Tôi ko biết, nhưng lại tôi có lẽ sẽ đi mang lại buổi speeker về UFO.)

6. Students may only borrow four books at a time.

(Những học tập sinh có lẽ rằng chỉ mượn 4 quyển sách và một lúc.)

7. There may/might be life on other planets.

(Có lẽ tất cả sự sinh sống trên toàn cầu khác.)

8. Students over fifteen may bring a phone to school.

(Những học sinh hơn 15 tuổi có lẽ sẽ sở hữu một điện thoại cảm ứng thông minh đến trường.)


bài 2


Video trả lời giải


Reported speech: questions (Câu tường thuật: câu hỏi)

2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences. 

(Nick nói rằng anh ấy thấy một vật thể cất cánh không xác định. Đọc bài chất vấn giữa một phạt thanh viên và nick, và ngừng những câu sau.) 

Interviewer: So, what exactly did you see?

Nick: I saw a UFO. It landed in a grassy area.

Interviewer: What were you doing when you saw it?

Nick: I was going for a walk.

Interviewer: What did it look like?

Nick: It was very big and bright & it looked like a big disc in the sky.

Interviewer: And what else did you see?

Nick: I saw aliens coming out of the UFO.

Interviewer: Did the aliens see you?

Nick: I don’t know. When I saw them, I hid behind a big tree.

1. The interviewer asked Nick _______ exactly he had seen.

2. Nick answered that he _______ a UFO. He said it _______ in a grassy area.

3. The interviewer asked_______Nick had been doing when he saw the UFO.

4. Nick said that he _______ for a walk.

5. The interviewer also asked if the aliens _______ him.

6. Nick told the interviewer that he _______ behind a tree.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Người phỏng Vấn: Vậy, chính xác thì cậu sẽ thấy gì?

Nick: Tôi vẫn thấy một đồ vật thể bay không xác định. Nó vẫn hạ cánh một bến bãi cỏ.

Người bỏng vấn: chúng ta đang làm cái gi thì thấy nó?

Nick: Tôi vẫn đi dạo.

Người rộp vấn: Nó trông như vậy nào?

Nick: Nó khôn cùng to cùng sáng và nó trông như một cái đĩa bự trên bầu trời.

Người phỏng vấn: Và các bạn đã thấy gì khác?

Nick: Tôi đang thấy một người ngoài hành tinh bước thoát khỏi vật thể bay không khẳng định (UFO).

Người bỏng vấn: Người ngoài hành tinh có thấy chúng ta không?

Nick: Tôi không biết. Lúc tôi thấy nó, tôi vẫn trốn sau một cây to.

Lời giải đưa ra tiết:

1. What2. Had seen - had landed3. What
4. Had been going5. Had seen6. Had hidden

1. The interviewer asked Nick what exactly he had seen.

(Người phỏng vấn đã hỏi Nick đúng chuẩn anh ấy đã thấy gì.)

2. Nick answered that he had seen a UFO. He said it had landed in a grassy area.

(Nick đã trả lời rằng anh ấy đã thấy một vật thể bay không xác định (UFO). Anh ấy đang nói nó hạ cánh trên một kho bãi cỏ.)

3. The interviewer asked what Nick had been doing when he saw the UFO.

(Người phỏng vấn hỏi Nick vẫn đang làm cái gi khi thấy đồ thể cất cánh không xác định.)

4. Nick said that he had been going for a walk.

(Nick nói rằng anh ấy lúc đó sẽ đi dạo.)

5. The interviewer also asked if the aliens had seen him.

(Người vấn đáp cũng hỏi rằng người thiên hà có bắt gặp anh ấy không.)

6. Nick told the interviewer that he had hidden behind a tree.

(Nick nói cùng với người chất vấn rằng anh ấy đã nấp vào sau một cái cây.)


bài 3


Video chỉ dẫn giải


3. Circle the correct word in italics to complete each sentence.

(Khoanh tròn từ bỏ đúng in nghiêng để hoàn thành mỗi câu.) 

1. The reporting verb in the reported question is ask/ say/ tell/ answer.

2. We use if/ that when we report Yes/No questions.

3. In reported questions, the subject comes before/ after the verbs.

4. The tenses are the same/ different in direct & reported speech.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Ask

2. If

3. Before

4. Different

1.

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Lôgarit Cực Hay, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Mũ Lũy Thừa Logarit

The reporting verb in the reported question is ask.

(Từ tường thuật trong câu hỏi tường thuật là ask.)

2. We use if when we report Yes/no question.

(Chúng ta áp dụng if khi bọn họ tường thuật thắc mắc Yes/ No.)

3. In reported questions, the subject comes before the verb.

(Trong câu hỏi tường thuật, công ty ngữ đứng trước hễ từ.)

4. The tenses are different in direct và reported speech.

(Thì của cồn từ khác nhau giữa câu trực tiếp cùng câu tường thuật.)


4.  Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.

(Đọc qua những thắc mắc bởi fan phỏng vấn. Viết lại chúng như thắc mắc tường thuật.)

1. “Do you go for a walk everyday?”

("Bạn có quốc bộ hàng ngày không?")

2“Have you seen a UFO before?”

("Bạn đã nhận thức thấy một UFO trước đó chưa?")

3“How many aliens did you see?”

("Bạn đã nhận thức thấy bao nhiêu fan ngoài hành tinh?")

4“Why didn’t you take a photo of the aliens?”

("Tại sao các bạn không chụp hình ảnh người không tính hành tinh?")

5“How long did the UFO stay there?”

("UFO sẽ ở kia bao lâu?")

6.“Have you seen any UFOs since then?”

("Bạn có nhìn thấy bất kỳ UFO nào kể từ đó không?")

Lời giải đưa ra tiết:

1. The interviewer asked if he went for a walk everyday.

(Người vấn đáp hỏi rằng anh ấy có quốc bộ mỗi ngày không.)

2. He asked if/ whether Nick he had seen the alien before.

(Anh ấy hỏi Nick trước đây có thấy người dải ngân hà không.)

3. He asked how many aliens Nick had seen.

(Anh ấy hỏi Nick đã nhìn thấy bao nhiêu fan ngoài hành tinh.)

4. He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.

(Anh ấy hỏi vị sao Nick ko chụp hình tín đồ ngoài hành tinh.)

5. The interviewer asked how long the UFO had stayed there.

(Người vấn đáp hỏi trang bị thể cất cánh không khẳng định (UFO) ở đó bao lâu.)

6. The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then.

(Người vấn đáp hỏi Nick đang thấy bất kỳ vật thể bay không xác minh (UFO) tính từ lúc đó chưa.)


bài bác 5


Video lý giải giải


5. Work in groups of three. One is Nick & the others are Nick"s friends. Ask và answer questions about what Nick saw. Then report the friends" questions và Nick"s answers to the whole class. 

(Làm theo team 3 người. Một là Nick và fan khác là chúng ta Nick. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi Nick sẽ thấy gì. Tiếp nối tường thuật câu hỏi của người chúng ta và câu vấn đáp của Nick mang đến lớp.)

*

Lời giải chi tiết:

Nick: I saw a UFO.

(Tôi đang thấy một UFO.)

You: What were you doing when you saw it?

(Bạn đã làm gì khi thấy được nó?)

Nick: I was going for a walk.

(Khi tôi vẫn đi dạo.)

You: Do you go for a walk every day?

(Bạn có quốc bộ mỗi ngày không?)

Nick: Yes, I do.

(Có.)

You: How did you feel when you saw the alien?

(Bạn cảm xúc thế làm sao khi nhìn thấy fan ngoài hành tinh?)

Nick: I feel really scared.

(Tôi cảm xúc thực sự hại hãi.)

You: What did the alien look like?

(Người dải ngân hà trông như thế nào?)

Nick: It is about 2m tall, its skin is green & it has a big head with 3 eyes.

(Nó cao khoảng chừng 2m, domain authority của nó màu xanh lá cây lá cây cùng nó có một chiếc đầu béo với 3 mắt.)

Làm theo đội 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc Nick đã thấy gì. Tiếp đến tường thuật thắc mắc của người chúng ta và câu trả lời của Nick cho lớp.


Grammar (Ngữ pháp)

1. Use may/ might lớn fill each of the blank.

(Sử dụng may/ might nhằm điền vào mỗi khoảng chừng trống.)

*

Hướng dẫn giải:


1. Bạn có lẽ rằng có trở ngại một chút trong việc lái xe về tối nay.

2. Tôi có lẽ rằng có không thích hợp với tôm. Tôi chưa khi nào thử nó.

3. Bọn họ có lẽ vẫn đi Luân Đôn nghỉ ngơi lễ, nếu họ vẫn đủ tiền để thanh toán.

4. Những người kiểm tra nói rằng chúng tôi có lẽ sẽ tách đi khi công ty chúng tôi làm xong.

5. Tôi không biết, dẫu vậy tôi có lẽ rằng sẽ đi mang lại buổi diễn giả bay không xác định.

6. Hầu hết học sinh chắc hẳn rằng chỉ mượn 4 quyển sách và một lúc.

7. Chắc rằng có sự sống trên thế giới khác


2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter và Nick, and finish the following sentences.
(Nick nói rằng anh ấy thấy một thứ thể cất cánh không xác định. Đọc bài phỏng vấn giữa một phát thanh viên và nick, và kết thúc những câu sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. what

2. had seen; had landed

3. what

4. Had been going

5. Had looked

6. Had been; had looked like

7. Had seen

8. Had hidden

Tạm dịch:

Người phỏng Vấn: Vậy, đúng chuẩn thì cậu đang thấy gì?

Nick: Tôi vẫn thấy một đồ thể bay không xác định. Nó đang hạ cánh một bãi cỏ.

Người rộp vấn: bạn đang làm gì thì thấy nó?

Nick: Tôi sẽ đi dạo.

Người phỏng vấn: Nó trông như vậy nào?

Nick: Nó vô cùng to và sáng với nó trông như một chiếc đĩa béo trên bầu trời.

Người rộp vấn: Và chúng ta đã thấy gì khác?

Nick: Tôi sẽ thấy một người vũ trụ bước ra khỏi vật thể cất cánh không xác minh (UFO).

Người bỏng vấn: Người thiên hà có thấy chúng ta không?

Nick: Tôi ko biết. Khi tôi thấy nó, tôi đang trốn sau đó 1 cây to.

1. Người vấn đáp đã hỏi Nick đúng đắn anh ấy đã thấy gì.

2. Nick đã trả lời rằng anh ấy đang thấy một trang bị thể cất cánh không xác định (UFO). Anh ấy đang nói nó hạ cánh trên một bãi cỏ.

3. Người chất vấn hỏi Nick đang đang làm những gì khi thấy đồ dùng thể bay không xác định (UFO).

4. Nick nói rằng anh ấy cơ hội đó vẫn đi dạo.

5. Người chất vấn hỏi nó trông như thế nào.

6. Nick bảo rằng nó to với sáng cùng nó như một chiếc đĩa trên thai trời.

7. Người phỏng vấn cũng hỏi thử rằng người ngoài hành tinh có thấy anh ấy không.

8. Nick nói cùng với người chất vấn rằng anh ấy đã nấp vào sau một cái cây.

3. Circle the correct word in italics khổng lồ complete each sentence.

(Khoanh tròn trường đoản cú đúng in nghiêng để xong mỗi câu.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ask

2. If 

3. Before 

4. Different 

Tạm dịch:

1. Từ tường thuật trong câu hỏi tường thuật là ask.

2. Họ sử dụng if khi chúng ta tường thuật thắc mắc Yes/ No.

3. Trong câu hỏi tường thuật, chủ ngữ đứng trước đụng từ.

4. Thì khác nhau giữa câu trực tiếp và câu tường thuật,

4. Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.

(Đọc qua những câu hỏi bởi bạn phỏng vấn. Viết lại chúng như câu hỏi tường thuật.)

*

Hướng dẫn giải:


1. The interviewer asked if he went for a walk every day.

2. He asked how Nick had felt when he had seen the alien.

3. He asked what the alien had looked like.

4. He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.

5. The interviewer asked how long the UFO had stayed there.

6. The interviewer asked if Nick had seen any UFO since then.

Tạm dịch:

1. Người phỏng vấn hỏi rằng anh ấy có đi bộ mỗi ngày không.

2. Anh ấy hoi Nick cảm thấy ra làm sao khi thấy người ngoài hành tinh

3. Anh ấy hỏi người dải ngân hà trông như vậy nào.

4. Anh ấy hỏi vì sao Nick ko chụp hình tín đồ ngoài hành tinh.

5. Người chất vấn hỏi thứ thể cất cánh không khẳng định (UFO) ở kia bao lâu,

6. Người chất vấn hỏi Nick đang thấy bất kỳ vật thể bay không xác minh (UFO) kể từ đó chưa.

5. Work in groups of three. One is Nick & the others are Nick"s friends. Ask và answer questions about what Nick saw. Then report the friends" questions & Nick"s answers to the whole class.

(Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc Nick đang thấy gì. Tiếp đến tường thuật thắc mắc của người bạn và câu vấn đáp của Nick đến lớp. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.