● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện" /> ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện" />

Văn 11 Luyện Tập Thao Tác Lập Luận So Sánh, Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận So Sánh

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề

Bạn đang xem: Văn 11 luyện tập thao tác lập luận so sánh

" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH

Xem thêm: Tất cả phương trình điều chế từ h2s, h2so4 ra h2o, s + h2so4 → so2 + h2o + s

● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH

Để lấy lại mật khẩu, chúng ta nhập thư điện tử đăng nhập vào ô bên dưới đây. Hệ thống sẽ gửi thư điện tử hướng dẫn bạn khôi phục mật khẩu


Đang kích hoạt khoá học, vui tươi không đóng Kích hoạt khoá học thành công Kích hoạt khoá học thảm bại


CÁCH THỨC THANH TOÁN

Hiện tại công ty đang triển khai 4 phương thức giao dịch thanh toán để người sử dụng lựa lựa chọn bao gồm:
với phương thức giao dịch thanh toán trực tiếp, thu tiền tận nơi (ship COD), bạn phải đăng kí và thanh toán học phí tận nơi sau khi cung cấp thông tin và địa chỉ. Rõ ràng như sau: Phạm vi áp dụng: tất cả các deals có giá chỉ trị giao dịch từ 500.000 VNĐ trở lên. Cách thức đăng kí: Khi mong muốn COD, chúng ta gọi điện cho Số điện thoại đường dây nóng để gặp gỡ tư vấn viên cách 1: xác nhận các khóa học muốn đăng kí cách 2: Cung cấp showroom và thông tin ship hàng cho support Viên cách 3: doanh nghiệp in và chuyển phát nhanh hóa solo đến địa chỉ cửa hàng Bạn đã đăng ký Bước 4: thanh toán giao dịch học phí với nhân viên cấp dưới giao nhấn thời gian giao hàng:
khu vực nội thành Hà Nội: trong vòng 1 ngày làm việc khu vực ngoại thành Hà Nội: vào 3-4 ngày có tác dụng việc khoanh vùng khác: vào 5-7 ngày thao tác
giao dịch thanh toán trực tuyến bằng cổng thanh toán điện tử Ale
Pay. sau khoản thời gian lựa chọn khóa học phù hợp, người sử dụng chọn phương thức thanh toán qua Alepay. Sau khi quý khách chọn thanh toán, website sẽ gửi sang phần giao dịch thanh toán của Alepay, quý khách điền tin tức trên thẻ ngân hàng (Tín dụng, visa, master, JCB…) của doanh nghiệp để triển khai thanh toán. Hệ thống sẽ giữ hộ mã code khóa huấn luyện và đào tạo (thông qua email/ SĐT mà bạn đã đăng ký) sau khoản thời gian nhận được tin tức của công ty đối tác Ale
Pay xác nhận nộp tiền (thời gian thường diễn ra trong 2-3 tiếng đồng hồ). Cửa hàng chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng chụp ảnh giao dịch thành công, ship hàng quá trình giải quyết và xử lý vướng mắc trong trường hợp hệ thống nạp tiền xảy ra sự nạm (nếu có). đưa khoản bank

công việc tiến hành như sau: quý khách hàng chuyển tiền/chuyển khoản theo cú pháp: Nick - Họ và tên – Số điện thoại đăng ký. Thông tin tài khoản của chúng ta sẽ được công khai minh bạch cho học tập viên khi triển khai thanh toán. Hoàn tất thông tin tại trang xác thực chuyển tiền. khối hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khoá học, hoặc gởi xác nhận/ gởi mã code khóa đào tạo (thông qua email/ SĐT mà quý khách đã đăng ký) sau khi chi phí được chuyển đến tài khoản của người tiêu dùng và sẽ không còn chịu nhiệm vụ khi tất cả sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai tin tức chuyển khoản. Nếu xẩy ra sai sót, người sử dụng vui lòng làm việc với ngân hàng để được xử lí.

thanh toán trực tiếp tại văn phòng và công sở công ty.

lúc đến văn phòng giao dịch/trụ sở công ty; khi có nhu cầu thanh toán khóa đào tạo và huấn luyện trực tuyến, bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn viên của khách hàng hướng dẫn chọn khóa đào tạo và công việc trong quá trình thanh toán. Lưu ý: sau khi tiến hành thanh toán, bạn sẽ nhận được mã code kích hoạt khóa đào tạo và huấn luyện và Biên lai thu tiền.


biến hóa khóa học

sau khi nhận mã code khóa học, khách hàng kiểm tra với đăng nhập trang web công ty. Sau thời điểm sử dụng khóa đào tạo và huấn luyện nếu vào 03 ngày thứ nhất (tính từ thời gian nhận mã code); người sử dụng không sử dụng rộng rãi về khóa huấn luyện đăng ký có thể đổi khác sang khóa huấn luyện và đào tạo khác tương đương: giả dụ khóa học thay đổi có giá trị lớn hơn khóa học vẫn đăng ký người tiêu dùng cần trả thêm phí tổn chênh lệch. Nếu như khóa học đổi khác có giá chỉ trị nhỏ dại hơn khóa đào tạo đã đăng ký khách hàng không được hoàn trả phí chênh lệch. shop chúng tôi từ chối vấn đề hủy bỏ khóa huấn luyện và đào tạo và hoàn vốn đầu tư trong trường hợp người tiêu dùng đã xác thực mua khóa học.

Vận chuyển, giao nhấn mã code khóa huấn luyện và đào tạo

sau khoản thời gian thanh toán, người sử dụng sẽ cảm nhận mã code khớp ứng với khóa đào tạo đã đăng ký: Mã code được gửi dưới dạng: Thẻ card cứng, qua tin nhắn, qua email. trường hợp giao dịch qua các bề ngoài không sử dụng tiền mặt: Mã code sẽ tiến hành gửi bên dưới dạng lời nhắn hoặc email. Trường hợp giao dịch qua các hình thức trực tiếp tất cả dùng tiền mặt: Mã code sẽ tiến hành in và cấp cho qua thẻ thẻ cứng cho người tiêu dùng hoặc qua tin nhắn, thư điện tử theo yêu mong của khách hàng.


Mỗi thông tin tài khoản chỉ được truy cập vào hệ thống trên 1 đồ vật (máy tính hoặc năng lượng điện thoại) tại 1 thời điểm. Mỗi thông tin tài khoản học tập gồm thông tin cá thể và khóa đào tạo và huấn luyện mà chúng ta đã đăng ký được hệ thống tùy chỉnh thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận hiệu quả học tập. Vị đó, để đảm bảo an toàn sự hiện đại và unique học tập của Bạn, trong quy trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần có trách nhiệm với thông tin tài khoản học tập của chính bản thân mình trong phần nhiều trường hợp: - ko tạo đk và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ bố ngoài Bạn áp dụng hoặc/và cùng sử dụng thông tin tài khoản học tập cho ngẫu nhiên mục đích nào. - ko cung cấp, rao bán, gửi nhượng, bật mý thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không giống khi không tồn tại sự gật đầu bằng văn bản từ KIENGURU.VN. trong trường thích hợp phát hiện tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, cửa hàng chúng tôi có quyền cách xử lý theo luật của mình. Để tránh chứng trạng lừa đảo, tận dụng lòng tin, Bạn không sở hữu và nhận thông tin support từ những cá nhân, tổ chức triển khai nào không giống không phải đại diện thay mặt chính thức từ KIENGURU.VN, không rao bán tài khoản học tập vẫn sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên những diễn đàn, mạng buôn bản hội, hay bất kỳ hình thức dàn xếp khác.
toàn bộ các bài học trên trang web được công ty đăng cam kết quyền tác giả. Shop chúng tôi tôn trọng và bảo đảm an toàn quyền về tải trí tuệ. Cửa hàng chúng tôi yêu cầu người sử dụng dịch vụ bao gồm thái độ tích cực trong việc tôn trọng, bảo vệ quyền cài đặt trí tuệ. đông đảo vi phạm bạn dạng quyền liên quan sẽ ảnh hưởng xử lý theo cách thức của điều khoản Việt Nam hiện hành.
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Soạn văn lớp 11Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 5Tuần 6Tuần 7Tuần 8Tuần 9Tuần 10Tuần 11Tuần 12Tuần 13Tuần 14Tuần 15Tuần 16Tuần 17Tuần 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.